2023 වර්ෂය සඳහා නොමිලේ පාසල් පෙළපොත් ඇණවුම් කිරීම

2023 ஆம் ஆண்டிற்கான இலவச பள்ளி பாடப்புத்தகங்களைக் கோருகிறது


2023 වර්ෂය සඳහා පාසල් මට්ටමින් පෙළපොත් අවශ්‍යතා ලබා ගැනීම මාර්ගගත ක්‍රමය (Online) ඔස්සේ සිදු කිරීමට අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් තීරණය කරනු ලැබ ඇත. එම නිසා පහත උපදෙස් නිසි පරිදි වටහාගෙන ඔබ පාසලේ පෙළපොත් අවශ්‍යතා අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු කිරීමට කටයුතු කරන මෙන් කාරුණිකව දන්වමි.

01. ඉහත දැක්වෙන තිරයේ ඇති Form-Download කොටස Click කර ඔබ පාසලේ ශ්‍රේණි පරාසය අනුව අදාළ වන පෙළපොත් අවශ්‍යතා ඇණවුම් කිරීමේ ලේඛනය බාගත කර මුද්‍රිත පිටපතක් කරු. ලබාගන්න.

 • Form A - ප්‍රාථමික අංශය (1-5) පමණක් පවතින පාසල් සඳහා
 • Form B - ප්‍රාථමික හා ද්වීතියික (1-11) පන්ති සහිත පාසල් සඳහා
 • Form C - ප්‍රාථමික, ද්වීතියික හා උසස් පෙළ (1-13) පන්ති සහිත පාසල් සඳහා
 • Form D - ද්වීතියික (6-11) පමණක් පවතින පාසල් සඳහා
 • Form E - ද්වීතියික හා උසස් පෙළ (6-13) පන්ති සහිත පාසල් සඳහා
 • Form F - උසස් පෙළ (12-13) පන්ති පමණක් සහිත පාසල් සඳහා

02. පෙළපොත් ඇණවුම් අවශ්‍යතා ලේඛනය සම්පූර්ණ කිරීම

 1. පාසලට අදාළ ආකෘති පත්‍ර පිටපත් දෙකකින් යුතුව සම්පූර්ණ කර විදුහල්පතිවරයා විසින් අත්සන් කර සහතික කරනු ලැබිය යුතු වේ. අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පෙළපොත් සෘජුව බෙදාහරිනු ලබන පාසල් එක් පිටපතක් පාසලට පොත් ලැබීම් සටහන් කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කළ යුතු වේ. පෙළපොත් බෙදාහැරීමේ ප්‍රාදේශිය මධ්‍යස්ථානවලින් පොත් ලබා ගන්නා පාසල් එක් පිටපතක් පාසලේ රඳවාගෙන අනෙක් පිටපත බෙදාහැරීමේ මධ්‍යස්ථානයේ පොත් නිකුත් කිරීම බාර නිලධාරියාට ලබා දිය යුතුය.
 2. ඇණවුම් ලේඛනය සම්පූර්ණ කිරීමට ප්‍රථම ඔබ පහත තොරතුරු සකස් කර ගත යුතු වේ.
  1. එක් එක් පෙළපොතට අදාළ විෂය හදාරන ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව
  2. සිසු අවශ්‍යතාවට අතිරේකව අවශ්‍ය වන පෙළපොත් සංඛ්‍යා (උදා - ගුරු භවතුනට අවශ්‍ය පොත් ප්‍රමාණය)
  3. 29/2022 චක්‍රලේඛය අනුව අනිවාර්යයෙන් නැවත භාවිතා කළ යුතු පොත් සංඛ්‍යාව
  4. එක් එක් පෙළපොතෙන් පාසලේ ඉතිරිව ඇති පොත් සංඛ්‍යාව
 3. ඉහත ආකෘති පත්‍රය නිවැරදිව සම්පූර්ණ කළ විට( A+B) - ( C+D ) = E වන පරිදි සංඛ්‍යා තුලනය විය යුතුයි.

මෙහි E යනු පාසලට ලැබිය යුතු පොත් සංඛ්‍යාව වේ. පෙළපොත් ඇණවුම් ආකෘති පත්‍රයේ උදාහරණ කොටසක් පහත දැක්වේ.


Sample Table

03. වැඩි දුර උපදෙස්

 1. 1-5 ශ්‍රේණි (ප්‍රාථමික අංශය) පමණක් සහිත පාසල්හි විදුහල්පතිවරුන් තම පාසලෙන් 5 ශ්‍රේණිය සමත්වන සිසුනට අවශ්‍ය 6 ශ්‍රේණියේ සිංහල / දෙමළ මාධ්‍ය පොත් පමණක් අයදුම් කර ඔවුන් නව පාසලට යාමට පෙර ඒවා ලබා දිය යුතුය.
 2. 6-11, 6-13 ශ්‍රේණි පරාසය සහිත හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විෂය උගන්වන පන්ති සහිත පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන් තම පාසලේ 6 ශ්‍රේණියේ දැනට සිටින ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය විෂය හදාරන ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යා සැලකිල්ලට ගෙන 6 ශ්‍රේණියේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය විෂය පොත් ඉල්ලුම් කළ යුතු වේ. මෙම පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන් 6 ශ්‍රේණියේ සිංහල / දෙමළ මාධ්‍ය පොත් ඉල්ලුම් නොකළ යුතු වේ.
 3. උසස් පෙළ 12 ශ්‍රේණි පන්ති සහිත පාසල් විදුහල්පතිවරුන් විසින් 12 ශ්‍රේණියේ සිසුනට ලබා දෙන සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි (General English) පොත් අවශ්‍යතාව ද ආකෘතියෙහි සඳහන් කළ යුතුය.
 4. සියලු වැඩපොත් අදාළ ශ්‍රේණිවල මුළු ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව සඳහා ම ගණන් බැලිය යුතු ය. වැඩ පොත් සඳහා නැවත භාවිතා කළ පොත් යොදා නොගත යුතුය.
 5. ඇතැම් පෙළපොත් කාණ්ඩ කිහිපයකින් යුතුව මුද්‍රණය කරනු ලැබේ. එවැනි පෙළපොත්වල සියලුම කාණ්ඩ අවශ්‍යතා වෙන වෙනම ගණනය කළ යුතු වේ.
 6. ඔබ විසින් ඉල්ලුම් කරනු ලබන පෙළපොත් සංඛ්‍යා ඔබගේ පාසලේ ශිෂ්‍යයන් හා විෂය ඉගැන්වීම් කරන ගුරු භවතුන් සඳහා පමණක් විය යුතු ය. ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කරන සංඛ්‍යා පාසල් සංගණන තොරතුරු සමග සසඳා බලනු ලැබේ.


04. දත්ත පරිගණකගත කර පෙළපොත් ඇණවුම් කිරීම

 1. පෙළපොත් අවශ්‍යතා දත්ත පරිගණකගත කිරීම සඳහා සෑම පාසලකටම වෙනම User-Id සහ Password කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ පෙළපොත් සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියා මගින් ලබාදීමට කටයුතු කරනු ලැබේ. පරිගණකයට දත්ත ඇතුළත් කිරීම සඳහා ලියාපදිංචි වන පළමු අවස්ථාවේදී නව මුර පදයක් (New Password) පාසල මගින් සකස් කර ගත යුතුය. මෙම User-Id සහ New Password වල රහස්‍යභාවය ආරක්ෂා වන පරිදි සටහන් කර සුරක්ෂිතව තබාගැනීම විදුහල්පතිවරයාගේ / පෙළපොත් කටයුතු භාර ගුරුභවතාගේ වගකීම වේ.
 2. අලුතින් ආරම්භ කිරීම නිසා හෝ වෙන යම් හේතුවක් නිසා හෝ යම් පාසලකට දත්ත පරිගණක ගත කිරීම සඳහා User Id සහ Password ලැබී නොමැති නම් කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ පෙළපොත් සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියා මගින් පහත ෆැක්ස් අංක 011-27885306 ට හෝ epd.distribution@gmail.com විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට ඒ බව දැනුම් දී User Id සහ Password ලබා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය. යම් පාසලක ප්‍රාථමික අංශය හා ද්වීතියික අංශය වෙන් කර දැනට පාසල් දෙකක් ලෙස පවත්වා ගෙන යනු ලබන්නේ නම් ලබා දී ඇති User Id සහ Password ඉන් එක් පාසලකට ලබා දී අනෙක් නව පාසලට නව User Id සහ Password ලබා ගත යුතුය. එපරිදිම යම් පාසලක සිංහල හා දෙමළ අංශ දෙක ප්‍රාදේශීය පෙළපොත් මධ්‍යස්ථාන දෙකකින් පොත් ලබා ගන්නේ නම් එම අංශ දෙකෙන් එකකට වෙනම User Id සහ Password ලබා ගත යුතු වේ.
 3. පෙළපොත් ඇණවුම් කිරීමේදී ලබා දී තිබූ විදුහල්පතිවරයාගේ/ පෙළපොත් බෙදාදීම භාර ගුරුවරයාගේ තොරතුරුවල වෙනස්වීමක් සිදු වූයේ නම් ඉහත II හි සඳහන් ෆැක්ස් අංකයට හෝ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට ඒ බව දැනුම් දිය යුතුය.
 4. ආකෘති පත්‍ර සම්පූර්ණ කිරීමේදී හා පරිගණක දත්ත ඇතුළත් කිරීමේදී නිවැරදි සංඛ්‍යා ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීම විදුහල්පතිවරයාගේ වගකීම වේ.
 5. 2022.10.12 දින සිට 2022.11.20 දින දක්වා ඔබගේ පෙළපොත් අවශ්‍යතා පරිගණක ගත කළ හැකි අතර එම කාලසීමාව ඇතුළත අවශ්‍ය වේ නම් ඔබගේ දත්ත සංශෝධනය කිරීමට අවසර දෙනු ලැබේ‍.
 6. ආකෘති පත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා හෝ ඇණවුම් තොරතුරු පරිගණකගත කිරීම සඳහා පරිගණක පහසුකම් නොමැති පාසල් සඳහා කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය මගින් හෝ කලාපයේ පරිගණක සම්පත් මධ්‍යස්ථාන මගින් හෝ එම පහසුකම් ලබා දීමට කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ පෙළපොත් සම්බන්ධීකරණ විෂය භාර නිලධාරියා විසින් කටයුතු කරනු ලැබිය යුතු වේ.

2023 වර්ෂය සඳහා පාසල් සිසුනට නොමිලේ ලබා දෙන පෙළපොත් සාර්ථකව බෙදාහැරීම සඳහා අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව ඔබ සියලු දෙනාගේ සහාය අපේක්ෂා කරයි.

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන කොමසාරිස් ජනරාල්
Log In